Przedawnienie roszczeń z umowy o roboty budowlane

Moderator: prawnik24

Przedawnienie roszczeń z umowy o roboty budowlane

Postprzez Piotr Matysiak » Pon Lip 16, 2007 2:04 pm

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 18 marca 2003 r.
IV CKN 1878/2000
Roszczenia wynikające z umowy o roboty budowlane przedawniają się w terminach określonych w art. 118 kc.

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sz. wyrokiem z dnia 11 czerwca 1999 r. oddalił powództwo o zapłatę kwoty 12.656,21 zł dochodzonej z tytułu zwrotu kosztów usunięcia wad obiektu budowlanego wykonanego przez pozwanego. Sąd ten ustalił, że strony łączyła umowa o roboty budowlane, odbiór robót nastąpił w lipcu 1996 r., zaś pozew został wniesiony do sądu w dniu 10 marca 1999 r., a więc po upływie dwuletniego terminu przedawnienia przewidzianego w art. 646 kc, który to przepis stosownie do art. 656 kc ma zastosowanie do umów o roboty budowlane. Zarzut przedawnienia podniesiony przez pozwanego jest uzasadniony, wobec czego roszczenie nie może być skutecznie dochodzone.

Apelacja powoda - wniesiona od powyższego wyroku - została oddalona przez Sąd Okręgowy w K. wyrokiem z dnia 22 grudnia 1999 r. Sąd ten podzielił w pełni stanowisko Sądu I instancji, że odesłanie zawarte w art. 656 § 1 kc obejmuje także art. 646 kc dotyczący terminu przedawnienia roszczeń. Roszczenia stron z umowy o roboty budowlane (w tym roszczenia związane z wadliwym wykonaniem tych robót) przedawniają się z upływem dwóch lat od daty odbioru obiektu budowlanego. Odszkodowawcze roszczenia powoda przedawniły się więc z upływem dwóch lat od oddania budynku.

Powód w kasacji zarzucił naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 656 § 1 kc polegającą na przyjęciu, że przepis ten odsyła do unormowania umowy o dzieło także w odniesieniu do przedawnienia roszczeń. Skarżący wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi II instancji do ponownego rozpoznania ewentualnie o zmianę wyroku i uwzględnienie powództwa.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W orzecznictwie Sądu Najwyższego, jak i w piśmiennictwie występowały dwa rozbieżne stanowiska co do tego czy do określenia terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane ma odpowiednie zastosowanie przepis szczególny tj. art. 646 kc w związku z art. 656 kc, czy też przepis ogólny - art. 118 kc.

Rozbieżności w orzecznictwie, w przedmiotowym zakresie, rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 11 stycznia 2002 r. III CZP 63/2001 (OSNC 2002/9 poz. 106) stwierdzając, że roszczenia wynikające z umowy o roboty budowlane przedawniają się w terminach określonych w art. 118 kc. Stanowisko to spotkało się z aprobatą w piśmiennictwie (OSP 2002/10 poz. 125 str. 481).

W uzasadnieniu powołanej uchwały Sąd Najwyższy podkreślił, że generalną regulację prawną długości terminów przedawnienia roszczeń majątkowych zawiera art. 118 kc, którego wyłączenie stosowania zastrzeżone jest jedynie na wypadek odmiennego uregulowania tej materii w przepisie szczególnym. Wśród przepisów zawartych w kodeksie cywilnym w tytule XVI poświęconych umowie o roboty budowlane brak jest przepisu szczególnego, który samodzielnie określałby termin przedawnienia roszczeń wynikających z niewykonania albo nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane. Również przepis art. 656 § 1 kc, z uwagi na wyraźne przedmiotowo ujęte ograniczenie zakresu odesłania, nie stanowi podstawy prawnej pozwalającej na odpowiednie stosowanie do roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane art. 646 kc określającego termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o dzieło oraz początek jego biegu. Przepis art. 646 kc nie może znajdować zastosowania nie tylko odpowiednio, ale również przez analogię do roszczeń wynikających z niewykonania albo nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane. Przedawnienie takich roszczeń podlega ogólnym normom przewidzianym w art. 118 i art. 120 kc. Stosowaniu art. 118 kc do roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane nie może się sprzeciwiać fakt, że roszczenia te mogą się przedawniać z upływem dwóch zróżnicowanych terminów przedawnienia (trzech lat i dziesięciu lat) w zależności od tego czy roszczenia te związane są po stronie uprawnionego z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy też nie charakteryzują się istnieniem takiego związku. W każdym bądź razie o tym, który termin przedawnienia spośród przewidzianych w art. 118 kc - winien mieć zastosowanie przesądza wyłącznie to czy roszczenie zgłaszającego go podmiotu związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że zarzut naruszenia prawa materialnego wskutek błędnej wykładni art. 656 § 1 kc przez przyjęcie, że przepis ten odsyła do art. 646 kc w zakresie przedawnienia roszczeń dochodzonych z nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane jest uzasadniony. Została zatem wykazana podstawa kasacji z art. 393[1] pkt 1 kpc.

Wobec tego, że prawidłowe zastosowanie prawa materialnego wymaga dodatkowych ustaleń Sąd Najwyższy na podstawie art. 393[13] § 1 kpc orzekł jak w sentencji.
Piotr Matysiak
www.matysiak-radcaprawny.pl
tel. 503-300-503

Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
info@matysiak-kancelaria.pl
Piotr Matysiak
 
Posty: 130
Rejestracja: Czw Lip 12, 2007 8:49 pm
Miejscowość: Poznań

Postprzez Piotr Matysiak » Pon Lip 16, 2007 2:11 pm

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 22 kwietnia 1998 r.
I ACa 894/97
Prawo Gospodarcze 1998/9


Przepis art. 656 kc ma zastosowanie do wyczerpująco wyliczonych roszczeń stron umowy o roboty budowlane. Jest zatem przepisem szczególnym i nie może być rozszerzająco interpretowany. Nie ma więc on zastosowania do roszczeń wykonawcy o zapłatę należnego wynagrodzenia.

Roszczenia te w braku przepisu szczególnego przedawniają się z upływem 3 lat od dnia odbioru obiektu, względnie od dnia, gdy obiekt zgodnie z treścią umowy powinien być oddany.
Piotr Matysiak
www.matysiak-radcaprawny.pl
tel. 503-300-503

Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
info@matysiak-kancelaria.pl
Piotr Matysiak
 
Posty: 130
Rejestracja: Czw Lip 12, 2007 8:49 pm
Miejscowość: Poznań


Wróć do PRZEDAWNIENIE

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron