Strona 1 z 1

prokurent

PostWysłany: Czw Gru 27, 2007 9:38 am
przez modro
kim jest prokurent w spółce z o. o. i czy ma prawo reprezentować spółkę :?:

PostWysłany: Nie Gru 30, 2007 3:32 am
przez coolaj
8) witam
prokurent moze reprezentowac spółkę z o.o.

pozdro

Prokura

PostWysłany: Nie Gru 30, 2007 10:25 am
przez Prawnik
Prokura jest pojęciem prawnym z zakresu pełnomocnictwa. Prokura jest to bowiem szczególny rodzaj pełnomocnictwa udzielanego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 109[1] kodeksu cywilnego prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę (podmiot gospodarczy), które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jak widać, prokura obejmuje określony zakres uprawnień związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zakres ten jest bardzo szeroki, gdyż dotyczy praktycznie wszystkich spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
Prokura obejmuje swoim zakresem zarówno czynności sądowe jak i pozasądowe. Czynności pozasądowe to przede wszystkim zawieranie i rozwiązywanie umów, w tym także umów o pracę, czyli mówiąc ogólnie reprezentowanie przedsiębiorcy wobec osób trzecich. Do czynności pozasądowych można również zaliczyć prowadzenie wewnętrznych spraw przedsiębiorcy.Z kolei, czynności sądowe to przykładowo - wnoszenie pozwu, ustanowienie pełnomocnictw procesowych, zawieranie ugody w procesie. Generalnie prokura upoważnia do wykonywania wszystkich czynności sądowych, czyli do reprezentowania przedsiębiorcy przed sądem (jak również organami administracji) w pełnym zakresie.
Należy zauważyć, że tak szeroki zakres uprawnień składających się na prokurę doznaje jednak pewnych wyjątków. Mianowicie zgodnie z art. 109[3] kodeksu cywilnego prokura nie upoważnia do:

- zbycia przedsiębiorstwa,

- dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania (np. użytkowanie),

- zbywania i obciążania nieruchomości przedsiębiorcy.

Do tych wszystkich czynności wymagane bowiem pełnomocnictwo szczególne. Wobec tak szerokiego zakresu kompetencji prokurę należy traktować jako akt szczególnego zaufania mocodawcy. W związku z powyższym wskazane jest, aby prokury udzielać tylko osobom znanym i godnym zaufania. Osoba, której udziela się prokury zwana jest prokurentem

Prokura - przepisy z KC

PostWysłany: Nie Gru 30, 2007 10:27 am
przez Jurysta
Art. 1091. § 1. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

§ 2. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 1092. § 1. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Przepisu art. 99 § 1 nie stosuje się.

§ 2. Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Art. 1093. Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.

Art. 1094. § 1. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie.

§ 2. Kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury łącznie.

Art. 1095. Prokurę można ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa (prokura oddziałowa).

Art. 1096. Prokura nie może być przeniesiona. Prokurent może ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności.

Art. 1097. § 1. Prokura może być w każdym czasie odwołana.

§ 2. Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy.

§ 3. Prokura wygasa ze śmiercią prokurenta.

§ 4. Śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury.

Art. 1098. § 1. Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców.

§ 2. Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej także sposób jej wykonywania.

Art. 1099. Prokurent składa własnoręczny podpis zgodnie ze znajdującym się w aktach rejestrowych wzorem podpisu, wraz z dopiskiem wskazującym na prokurę, chyba że z treści dokumentu wynika, że działa jako prokurent.

PostWysłany: Śro Sty 02, 2008 1:01 pm
przez modro
Dziękuję bardzo za wyczerpujące odpowiedzi.

PostWysłany: Śro Maj 20, 2009 9:22 am
przez luk12124
Znalazłem tutaj dokument odwołanie prokuryOdwołanie prokury